Aktualności Historia Patron Kapłani Wspólnoty Biuro parafialne Ogłoszenia Porządek nabożeństw Kontakt Linki
320661
Patron

BŁ. HONORAT KOŹMIŃSKI, ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZEŃ BEZHABITOWYCH


Florentyn Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej w rodzinie średniozamożnej szlachty. Był dzieckiem bardzo zdolnym, nie stwarzającym rodzicom kłopotów wychowawczych. Z łatwością ukończył płockie gimnazjum, w którym zaniechał wszelkich praktyk religijnych. Następnie podjął studia na wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 23 kwietnia 1846 roku został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku i umieszczony w Cytadeli Warszawskiej. Wkrótce ciężko zachorował na tyfus mając tym samym wiele czasu na przemyślenia dotychczasowego życia, co w konsekwencji zaowocowało nawróceniem ze źle obranej drogi. Łaskę wiary przypisywał Matce Bożej oraz modlitwom swej matki. Napisał też później, że (Jezus) "przyszedł do mnie do celi więziennej i łagodnie do wiary doprowadził". Po rocznym odosobnieniu został uwolniony i z miejsca przystąpił do kontynuowania dalszych studiów. Prowadząc surowy tryb życia wstąpił do kapucynów 8 grudnia 1848 roku, a kilkanaście dni później przywdział habit zakonny przyjmując imię Honorat. W 1849 roku złożył pierwszą profesję zakonną. Honorat pragnął być tylko bratem zakonnym lecz przełożeni polecili mu przygotowywanie się do kapłaństwa. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 27 listopada 1852 roku. Wkrótce też został mianowany profesorem retoryki, lektorem teologii, rekolekcjonistą i spowiednikiem. Działając w III Zakonie św. Franciszka w Warszawie zasłynął jako znakomity, ludowy misjonarz.

Zetknąwszy się z tercjarką Zofią Truszkowską zainicjował utworzenie Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Po kasacie zakonów przez władze carskie w 1861 roku został przeniesiony do Zakroczymia gdzie dalej tworzył grupy tercjarek. Następnie około 1889 roku zwrócił się do Watykanu o zatwierdzenie zgromadzeń bezhabitowych, ponieważ uważał, że skoro zaborcy, a szczególnie carat, zniszczyli normalne zgromadzenie zakonne, należy powołać zgromadzenie bezhabitowe mające w perspektywie ogromne znaczenie dla życia Kościoła w Polsce. W następstwie odgórnej aprobaty powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, z których później powstało 16 zgromadzeń zakonnych, a ojciec Honorat stał się odnowicielem życia zakonnego w Polsce. Do dziś istnieją trzy zgromadzenia habitowe (Felicjanki, Serafitki, Kapucynki klauzurowe) oraz 14 bezhabitowych. Zgromadzenia bezhabitowe zajmowały się pracą wśród chorych i pośród ludu wiejskiego, w przytułkach, wśród młodzieży szkolnej, w fabrykach. Dla wszystkich zgromadzeń ojciec Honorat pisał konstytucje i ustawy, ucząc jednocześnie życia zakonnego i pełnej poświęceń pracy. Wspólnotami natomiast kierował poprzez konfesjonał i bogatą korespondencję.

W 1895 roku O. Honorat został komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów, skazanych przez władze carskie na wyginięcie. Jednocześnie zajmował się aktualnymi zagadnieniami społecznymi oraz prowadził bardzo intensywną pracę pisarską pozostawiając po sobie olbrzymią spuściznę.

Ojciec Honorat należał do ludzi wielkiej gorliwości w przywracaniu poprzez konfesjonał do łask Bożych ludzi zagubionych. Praktykował surowe umartwienia oraz sporo czasu poświęcał na modlitwy. Mawiał: - "Codziennie od Chrystusa wychodzę, do Chrystusa idę i do Chrystusa wracam".

Wytrwały szafarz Sakramentu Przebaczenia i Pojednania cierpliwie znosił wszelkie niedomaganie zdrowia. Wyczerpany niezmordowaną pracą zmarł 16 grudnia 1916 roku w klasztorze kapucyńskim w Nowym Mieście nad Pilicą.

16 października 1988 roku w Rzymie papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ojca Honorata Koźmińskiego.

MODLITWA

Wszechmogący wieczny Boże, Ty błogosławionemu Honoratowi kapłanowi dałeś łaskę prowadzenia dusz drogami świętości i sprawiłeś, że ubogacił Twój Kościół licznymi rodzinami zakonnymi, pokornie Cię prosimy, spraw, abyśmy za jego przyczyną otrzymali potrzebne nam łaski...; żyli zawsze pełnią naszego powołania chrześcijańskiego i łączyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem bł. Honorata, proszony jest o przesłanie wiadomości na adres: Wicepostulatura sprawy Kanonizacji bł. Honorata, ul. Kapucyńska 4,00 - 245 Warszawa).

NOWENNA KU CZCI BŁ. HONORATA

Wersja 1

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty nieskończenie umiłowałeś każdego człowieka i za zbawienie rodzaju ludzkiego oddałeś swoje życie w ofierze Krzyża. Wyznaję, że w Tobie jest nasze życie i zmartwychwstanie.


Oświecony blaskiem wiary poznaję, że całe ży­cie moje na ziemi jest wpisane w Twój los i Two­je przeznaczenie do chwały.
Ty w świętych dajesz mi wzór postępowania, wierności i wytrwania w odczytywaniu Twojej Ewangelii i wprowadzaniu jej we własne życie i całego świata. Dziękuję Ci dzisiaj, Panie, za to, że Twój sługa Honorat Koźmiński, gorliwy naśladowca św. Franciszka w kapucyńskim zakonie, tak dosko­nale zrealizował na ziemi ewangeliczne ideały i osiągnął taką świętość życia, że Twój Kościół zaszczycił go tytułem błogosławionego.
Spraw, Panie, bym żyjąc wiarą, nadzieją i miłością na ziemi wiernie ci służył, naśladując wspaniały wzór Błogosławionego Honorata, a zwłaszcza jego umiłowanie Ciebie i Twej najświętszej woli, Kościoła świętego, Ojczyzny i każdego człowieka, a przez dzieła miłosierdzia i pokuty dążył do zjednoczenia się z Tobą w wiecznej miłości..
O Bł. Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny byłeś tak bardzo wrażliwy na wszystkie potrzeby, ludzkie i z heroiczną miłością pełniłeś dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia, wyjednaj u Pana naszemu udręczonemu Narodowi wszystkie potrzebne łaski, a w szczególności żywą wiarę, moc nadziei, braterską miłość, ducha zgody, wierność prawom Bożym w życiu osobistym i rodzinnym, poszanowanie życia nienarodzonych, wolność, sprawiedliwość, pokój, uznanie godności drugiego człowieka, a mnie uproś łaskę, o którą z pokorą szczególnie Cię proszę ...
Wyznaję, że od Ciebie, Panie, pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz wedle niezbadanych wyroków Twojej Opatrzności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

Błogosławiony Honoracie,
 • Wierny naśladowco św. Franciszka, módl się za nami.
 • Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca
 • Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego
 • Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii
 • Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego

 • Błogosławiony Honoracie,
 • Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej
 • Heroicznie wierny synu Kościoła świętego
 • Krzewicielu życia według Ewangelii
 • Patronie odkrywania drogi życiowej
 • Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi

 • Błogosławiony Honoracie,
 • Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania
 • Światły kierowniku sumień w konfesjonale
 • Zatroskany o losy Ojczyzny
 • Wzywający do trwania na ojczystej ziemi
 • Oddany modlitwie i pokucie

 • Błogosławiony Honoracie,
 • Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą
 • Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia
 • Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania
 • Pokorny wobec tajemnic Bożych
 • Wzorze niezłomnej nadziei

 • Błogosławiony Honoracie,
 • Wytrwały w dążeniu do świętości
 • Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania
 • Patronie Nowego Miasta
 • Ukochany nasz Ojcze i przewodniku

 • Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę ... i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
 
projekt i wykonanie Orange Computers
Do góry