Aktualności Historia Patron Kapłani Wspólnoty Biuro parafialne Ogłoszenia Porządek nabożeństw Kontakt Linki
271808
Wspólnoty parafialne
 • Ministranci i Lektorzy
 • Domowy Kościół
 • Kółka żywego Różańca
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci
 • Legion Maryi
 • Chór dziecięcy
 • Wspólnoty neokatechumenalne
 • Apostolat Margaretka
 • Schola młodzieżowa
 • Ruch Światło Życie


 • Ministranci i Lektorzy

  Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

  Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. (...) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J6, 8-9, 11).

  Tak, więc ów "praministrant" usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii. Faktem jest, że od początku chrześcijaństwa Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on sprawowany przez chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne.

  KANDYDACI - jest to formacja początkowa, która wprowadza chłopców w życie całej wspólnoty ministrantów. Uczą się oni podstawowych pojęć związanych ze służbą przy ołtarzu. Obecnie w naszej parafii każdy kandydat musi przejść odpowiednie "szkolenie", które pozwoli mu w przyszłości stać się ministrantem.

  MINISTRANCI - jest to najliczniejsza część wspólnoty ministranckiej. Ministrantem może zostać każdy chłopiec po Komunii Św. Aby zostać ministrantem musi wcześniej zostać kandydatem. Spotkania ministranckie zwane zbiórkami odbywają się raz w tygodniu. Na tych zbiórkach ministranci i kandydaci uczą się swoich wyznaczonych posług. Przed wstąpieniem w ministranckie grono, chłopiec musi nauczyć się służenia przy ołtarzu. Podstawowym strojem każdego ministranta jest komża.

 • Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.
 • Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
 • Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
 • LEKTOR - jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzy, może też wykonać psalm między czytaniami. Lektor ma własną funkcję, w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby w zgromadzeniu liturgicznym byli obecni duchowni. Do funkcji lektora można wybierać nie tylko tych, którzy posiadają odpowiednie możliwości głosowe i dykcyjne, odwagę i swobodę występowania przed większym zgromadzeniem, ale przede wszystkim kandydata, który:

 • prowadzi właściwy styl chrześcijańskiego życia,
 • prowadzi pobożne i gorliwe życie modlitewne i sakramentalne,
 • jest zaangażowany w sprawy Kościoła i parafii,
 • współpracuje w dziele apostolstwa wśród wiernych świeckich,
 • spełnia dobrze obowiązki szkolne,
 • poświęca czas lekturze Pisma św.

 • Przygotowanie do posługi lektora powinno iść dwoma drogami. Powinno być przygotowaniem duchowym i przygotowaniem "technicznym".

  Duchowe przygotowanie zakłada konkretną formację przynajmniej w 2 dziedzinach: biblijnej i liturgicznej. Formacja biblijna zamierza do tego, aby lektorzy potrafili zrozumieć czytania w ich własnym kontekście oraz w by świetle wiary pojmowali treść Objawienia. Formacja liturgiczna winna zapewniać lektorom pewną znajomość sensu struktury Liturgii Słowa oraz związków między liturgią Słowa i liturgią Eucharystyczną.

  Przygotowanie techniczne ma na celu przyswojenie lektorom umiejętności płynnego, głośnego, pod każdym - względem pięknego czytania Słowa Bożego.

  Nie wszyscy mogą być lektorami, ponieważ nie wszyscy kandydaci na lektorów spełniają odpowiednie warunki. Kandydatowi na lektora potrzebna jest nie tylko świadomość wybrania do tej posługi, ale także duża doza odpowiedzialności związanej z jej przyjęciem. Posługa lektora jest nie tylko świadectwem wiary, przykładem życia dla innych, ale przede wszystkim służbą Bogu. Z tego względu na to, że lektor ma naśladować Jezusa Chrystusa np. w posłuszeństwie Bogu Ojcu na Krzyżu, stale musi pamiętać, że tę posługę przyjmuje dobrowolnie i zobowiązuje się do służenia Bogu i ludziom. To wymaga poświecenia się w przygotowaniu do jak najlepszego przeczytania Słowa Bożego jak również, do gorliwego Jego czytania nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie.

  Do patronów ministrantów zalicza się:

 • Św. Tarsycjusz - męczennik rzymski, III wiek
 • Św. Stanisław Kostka - XVI wiek (Polska)
 • Św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek (Wiochy)
 • Św. Jan Berchmans - XVII wiek (Belgia)
 • Św. Dominik Savio - XIX wiek (Włochy)
 • Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki: pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej modlitwie, codziennemu naśladowaniu Chrystusa.

  Oprócz stałej formacji ministranckiej, każdy kandydat i ministrant będzie mógł wziąć udział w licznych atrakcjach zorganizowanych przez Parafie jak np: turniej piłki nożnej pomiędzy grupami ministranckimi, wyjazdy do ciekawych miejsc, możliwość korzystania z bilarda i wiele innych atrakcyjnych zajęć, których teraz nie będziemy zdradzali.

  Wszystkich chętnych którzy chcą należeć do Liturgicznej Służby ołtarza serdecznie zapraszamy.

   
   
  projekt i wykonanie Orange Computers
  Do góry